témata v souvislosti se zaměstnáním a daň z příjmů fyzických osob

snížení limitu pro vyšší sazbu daně

Hranice příjmů pro uplatnění sazby daně z příjmů fyzických osob ve výši 23 % se pro rok 2024 sníží z 48násobku průměrné mzdy na 36násobek průměrné mzdy, tzn., že okruh zaměstnanců a ostatních fyzických osob, jejichž příjmy budou podléhat vyššímu zdanění, se rozšíří. Zároveň pro zaměstnance v rámci měsíčního výpočtu zálohy na daň se sníží měsíční limit pro uplatnění vyšší daňové sazby ze čtyřnásobku průměrné mzdy na trojnásobek. Tato změna však není reflektována v rámci sociálního zabezpečení, kde tak maximální vyměřovací základ zůstává i nadále na úrovni 48násobku průměrné mzdy.

omezení osvobození při prodeji a.s. a s.r.o.

Aktuální osvobození příjmu z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci a příjmu z cenných papírů po uplynutí časového testu je plánováno limitovat jen do výše 40 mil. Kč kumulativně za zdaňovací období, a to od 1. ledna 2025. Limitace zahrnuje příjmy z obchodních podílů v akciových společnostech, příjmy v podobě úroků u společností s ručením omezeným, příjmy z podílových fondů i příjmy z ostatních cenných papírů.

U příjmů z prodeje cenných papírů a obchodních podílů, které poplatník nabyl před 1. lednem 2025 a u kterých překročí stanovený 40 mil. Kč limit pro osvobození, bude možné využít jako daňový výdaj tržní hodnotu cenných papírů a obchodních podílů, kterou měly k 31. prosinci 2024, místo jejich původní historické daňové nabývací ceny.

zaměstnanecké benefity

Standardní nepeněžní benefity (využívané obvykle v rámci systému kafeterie či benefitních karet), např. zboží a služby zdravotního a léčebného charakteru, vzdělávací služby, vstupné do sportovních zařízení, vstupné na kulturní akce, zájezdy na dovolenou atd. budou nově osvobozeny pouze do limitu poloviny průměrné mzdy za příslušný rok (cca 20.000 Kč). Hodnota benefitů přesahujících tento limit bude podléhat dani ze závislé činnosti a povinnému pojistnému. Nepeněžní benefity poskytnuté do limitu budou stejně jako doposud daňově neuznatelným nákladem pro zaměstnavatele, ale nadlimitní náklady budou pro zaměstnavatele daňově uznatelné.

daňový režim stravenek

Daňový režim stravenek a závodního stravování na pracovišti bude sjednocen s režimem pro stravenkový paušál, tj. pro účely osvobozeného příjmu na straně zaměstnance bude nutné sledovat limit 107 Kč za jednu směnu.

zrušení slevy za umístění dítěte (školkovné) a slevy na studenta

Zcela se ruší.

čerpání slevy na manžela / manželku

Podmínky pro uplatnění slevy na manžela se zpřísní, k podmínce příjmu manžela nepřesahujícího 68 tisíc Kč za zdaňovací období přibyde podmínka, že manžel musí žít ve společně hospodařící domácnosti s dítětem poplatníka, které nedovršilo věku 3 let.

nemocenské pojištění

Pojistné zaměstnance se zvyšuje ze současných 6,5 % na 7,1 % ze mzdy, tj. o 0,6 %, které představuje nemocenské pojištění.

vyměřovací základ pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)

Zvyšuje se hranice ročního vyměřovacího základu pro OSVČ pro pojistné na důchodové pojištění, a to ze současných 50 % dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti před rokem 2024 na 55% od roku 2024.

minimální zálohy OSVČ

Postupně se zvyšuje minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ, ze současných 25 % průměrné mzdy (pro rok 2023), vždy o 5 % pro každý další rok (tj. 30 % pro r. 2024) až na konečných 40 % průměrné mzdy od roku 2026.

soukromé užití bezemisního automobilu

Nepeněžní příjem zaměstnance, který má k dispozici pro služební i soukromé užití bezemisní automobil, bude činit pouze 0,25 % ze vstupní ceny automobilu.

dohody o provedení práce a o provedení činnosti a další změny dle zákoníku práce

nové odvody

Zpřísňují se pravidla pro osvobození od odvodu pojistného u DPP (aktuálně všechny DPP do 10 tisíc Kč). Všechny uzavřené DPP budou od 1.1.2024 zaměstnavatelé povinně přihlašovat do centrálního registru, kde bude sledován jejich příjem a při překročení limitu vznikne povinnost odvádět pojistné na sociální a zdravotní pojištění. Zaměstnanci budou mít povinnost oznamovat, zda mají uzavřenou dohodu u jiného zaměstnavatele.

nové podmínky

Od 1.10.2023 má zaměstnavatel povinnost rozvrhnout zaměstnanci zasmluvněném dohodou pracovní dobu a přestávky v práci v písemném rozvrhu a to minimálně 3 dny předem, pokud se nedohodnou jinak.

 • Rozvrh pracovní doby nevylučuje práci mimo rozvrh.
 • Rozvrh se vypracovává tak, aby s ním (nebo s jeho změnou) byl zaměstnanec seznámen 3 kalendářní dny předem s možností sjednat kratší dobu seznámení.
 • Rozvrh se použije i pro náhradu při DPN/karanténě.

Zaměstnanci na DPP a DPČ mají nárok na příplatky za práci ve svátek, příplatek za noční práci, příplatek za práci o víkendu.

 • Příplatky se nezohledňují při posouzení, zda odměna z dohody dosáhla alespoň minimální mzdy.
 • Srážky z odměny se řídí zákoníkem práce (Lze srazit poskytnuté zálohy, náhradu odměny z dohody za přečerpanou dovolenou, náhradu odměny z dohody za DPN/karanténu, na niž nevzniklo právo).
 • Právo na cestovní náhrady ze zákona nevzniká (ale lze ho sjednat/stanovit vnitřním předpisem).
 • Právo na náhrady při výkonu práce na dálku ze zákona nevzniká (ale lze ho sjednat/stanovit vnitřním předpisem).

Od 1.1.2024 vznikne ze zákona zaměstnancům pracujícím na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ) právo na placenou dovolenou, a to za stejných podmínek jako u zaměstnanců v pracovním poměru. Právo na dovolenou vznikne, pokud dohodář odpracuje alespoň čtyřnásobek stanovené týdenní pracovní doby a dohoda trvá alespoň 28 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Délka pracovní doby pro účely výpočtu dovolené je stanovena na 20 hodin týdně.

uzavírání a náležitosti dohody o provedení práce
 • Z hlediska určitosti bude vhodné vymezit předpokládaný rozsah práce.
 • Rozsah sjednaných prací vykonávaných na základě této dohody nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Zaměstnanec bere na vědomí, že zaměstnavatel není povinen přidělovat zaměstnanci práci v celém sjednaném rozsahu.
 • Zpravidla se sjednává též místo výkonu práce a odměna z dohody (§ 138).
 • Lze sjednat zkušební dobu.
uzavírání a náležitosti dohody o pracovní činnosti
 • Omezení rozsahu práce – předpokládaný rozsah práce v průměru do poloviny stanovené týdenní pracovní doby (40 / 38,75 / 37,5 / zkrácená pracovní doba).
 • Započítávají se i náhradní doby, tj. poloviční úvazek včetně dovolené, překážek v práci, tzv. placených svátků či náhradního volna za svátky.
 • Posuzuje se za dobu, na kterou byla dohoda uzavřena, případně za 52 týdnů od jejího uzavření (a pak vždy znovu).
doručování dokumentů zaměstnancům

K doručení písemnosti elektronicky (emailem, datovou schránkou) zaměstnavatel potřebuje písemný souhlas zaměstnance. Další podmínkou je, že zaměstnanec uvede elektronickou adresu pro doručování, kterou zaměstnavatel nemá k dispozici. Ještě dříve, než zaměstnavatel dostane souhlas k doručování od zaměstnance, musí ho písemně informovat o podmínkách tohoto způsobu doručování. Zaměstnanec může svůj souhlas s doručováním písemně odvolat.

Dokumenty, které v přísném doručovacím režimu zůstávají (musí být podepsány uznávaným kvalifikovaným podpisem nebo odeslány Datovou schránkou):

 • Všechny jednostranné ukončovací dokumenty
 • Odstoupení/ odvolání z vedoucího pracovního místa
 • Mzdový/ platový výměr
 • Vytýkací dopisy (dle § 52/f nebo §52/g)

Dokumenty, které do přísného doručovacího režimu nově nepatří:

 • Pracovní smlouvy, dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti (tedy dokumenty, které souvisí se vznikem pracovněprávních vztahů)
 • Dodatky smluv a dohod, tedy dokumenty, které souvisí se změnou PPV
 • Dohody o rozvázání pracovněprávních vztahů
práce na dálku

Práci na dálku lze vykonávat pouze na základě písemné dohody se zaměstnancem, která stanoví místo výkonu práce a také dohodu o nároku na náhradu nákladů zaměstnance při práci na dálku. Byla stanovena paušální částka s limitem 4,60Kč/hod., do tohoto limitu náhrada nepodléhá odvodům a dani z příjmu. Práci na dálku zaměstnavatel smí nařídit pouze v případě vyhlášeného opatření orgánu státní moci.

informační povinnost zaměstnavatele

Novela zákoníku práce ukládá zaměstnavatelům povinnost sdělovat svým zaměstnancům více informací. Pokud pracovní smlouva nebo dohoda konaná mimo pracovní poměr neobsahuje údaje o právech a povinnostech, které vyplývají z pracovního poměru, mají zaměstnavatelé povinnost o nich zaměstnance informovat písemně. Na vyžádání musí poskytnout zaměstnancům i další informace, vztahující se k jeho pracovnímu poměru, a to do 7 dnů.

změny u daně z příjmů právnických osob a v účetnictví

zvýšení sazby daně

Od 1. ledna 2024 dojde ke zvýšení sazby daně ze současných 19 % na 21 %. Zvýšení bude platit pro všechna zdaňovací období po nabytí novely, tj. od 1. 1. 2024.

daňově uznatelné náklady na pořízení či finanční leasing osobních automobilů

Daňově uznatelné náklady na pořízení či finanční leasing osobních automobilů pro podnikatelské účely budou omezeny na 2 miliony Kč. Toto omezení se vztahuje na osobní automobily (kategorie M1), ze kterých lze uplatnit daňové odpisy a které jsou pořízené po začátku nového zdaňovacího období po nabytí účinnosti novely zákona, tj. pravděpodobně po 1. lednu 2024. Vstupní cena či případné technické zhodnocení převyšující tento limit nebude možné v daňových odpisech zohlednit.

U osobních automobilů dochází ještě k jedné změně, pokud jde o pravidla pro mimořádné odpisy. Do konce roku 2028 budou moci mimořádné odpisy uplatňovat pouze vozidla bez emisí. Novinkou také bude, že mimořádné odpisy budou v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2028 aplikovány pouze pro tzv. bezemisní vozidla (např. elektromobily) s tím, že stávající majetek odpisovaný v tomto režimu bude „doodepsán“ dle dosavadních pravidel.

zavedení možnosti vést účetnictví v cizí měně

Není ojedinělou situací, že firmy našich klientů mají většinu svých ekonomických transakcí se zahraničním. Dodnes nebylo variantou vést účetnictví v jiné měně než v českých korunách, od roku 2024 firmy budou moci vykazovat své účetní výsledy v takzvané funkční měně (EUR, USD a GBP), pokud se bude jednat o měnu „jejich primárního ekonomického prostředí“.

Nebude možné poskytovat tiché víno jako daňově uznatelný reklamní nebo propagační předmět do částky 500 Kč. Vánoce se blíží, tak máte možná poslední možnost obdarovat klienty daňově zvýhodněným vínem.

možnost danit pouze realizované kurzové rozdíly

Poplatníci daně z příjmů by mohli mít možnost vyloučit nerealizované kurzové rozdíly (tj. například kurzové rozdíly na majetku, který nebyl neprodán nebo u pohledávky, která nebyla vyinkasována) ze základu daně. Tam by se ocitly až v okamžiku, kdy bude kurzový rozdíl skutečně realizován. O vstupu a výstupu do tohoto daňového režimu bude nutné finanční úřad předem informovat. Pokud se poplatník rozhodne pro tento režim, je nutno tak učinit pro všechny nerealizované kurzové rozdíly související s veškerým majetkem a všemi závazky a zároveň je zde minimální doba setrvání v tomto režimu po dobu dvou období po konci období, ve kterém bylo učiněno oznámení.

oznamovací povinnost u příjmů plynoucích daňovému nerezidentovi

Konsolidační balíček upravuje i oznamovací povinnost u příjmů plynoucích daňovému nerezidentovi ze zdrojů v České republice, které jsou osvobozeny nebo nepodléhají v ČR zdanění. Nově se budou oznamovat pouze licenční poplatky a podíly na zisku (oba typy příjmu bez limitu) a úroky (pouze nad 300 tis. Kč / měsíc). Příjmy zdaňované srážkovou daní se budou vykazovat totožně jako doposud.

zveřejňování zprávy o daních z příjmů a podávání zprávy o udržitelnosti

V návrhu je posunutí implementace evropské směrnice ohledně povinnosti vybraných skupin podávat zprávy o udržitelnosti na účetní období započatá od 1. ledna 2024.

nepřímé daně a daň z nemovitostí
 • Nově budou 2 sazby DPH – základní ve výši 21% a snížená ve výši 12%.
 • U knih dojde ke snížení sazby DPH z 10 % na 0 %. Dále bude snížena sazba pro potraviny z 15 % na 12 %. Vodné, stočné a dodávky tepla zůstanou ve snížené sazbě, ale vzhledem k tomu, že ta se zvýší z 10 % na 12 %, dojde fakticky k jejich vyššímu zdanění. Pivo v jakékoli podobě bude zdaněno sazbou DPH ve výši 21 %. Základní sazba 21 % se bude vztahovat mimo jiné také na kadeřnické a holičské služby, opravy obuvi, koženého zboží a jízdních kol, úklidové služby a palivové dřevo.
 • Omezení nároku na odpočet DPH u pořízení osobních vozidel kategorie M1. Maximální částka nárokovatelné DPH je 420 000 Kč a započítávají se do ní i případná technická zhodnocení.
 • Návrh rovněž zahrnuje vyšší spotřební daň na tabákové výrobky.
 • Dochází zejména ke zvýšení sazeb daně z nemovitých věcí v průměru přibližně na 1,8násobek.
 • Obce získávají větší pravomoc upravit zdanění zemědělských pozemků.
 • Rovněž se zavádí nový inflační koeficient.

Všechna práva vyhrazena. Výše uvedený text byl strojově přeložen. Z výše uvedeného textu nelze vyvozovat žádná práva. V případě rozdílů s českým textem má přednost český text.

Změn je mnoho. Pokud s námi chcete konzultovat Vaši konkrétní situaci, kontaktujte nás.