Opatření Vlády ČR: Liberační balíčky a  podpora COVID-19

24.04.2020

Podnikatelské prostředí utrpělo v souvislosti s vládním opatřeními COVID-19 velké ztráty vyplývající z nuceného omezení aktivit. Níže Vám přinášíme přehled státní podpory, která Vám toto nelehké období může usnadnit. Pro konkrétní dotazy se na nás obraťte, rádi s Vámi probereme Vaši aktuální situaci. 

Také je vhodné podotknout, že stát si v níže uvedených opatřeních mnohdy vymezuje podmínky, které jsou nezbytné pro úspěšné prominutí sankcí nebo přiznání podpory (např. neexistence nedoplatku, dobrá daňová morálka v minulosti atd).


PRÁVNICKÉ A FYZICKÉ OSOBY (OSVČ)


Daňové úlevy

 • Prominutí zálohy na daň z příjmů k 15. 6. 2020, tato úleva se automaticky týká všech fyzických i právnických osob.
 • Zpětný odpočet daňové ztráty - pokud daňový subjekt vykáže za zdanitelné období roku 2020 daňovou ztrátu, je možné si jí zpětně uplatnit proti daňové povinnosti za rok 2018 a 2019 podáním dodatečného daňového přiznání.
 • Plošné prominutí sankcí a poplatků z pozdního podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (i zpětně), pokud daňovému subjektu vznikla povinnost v období od 31. 3. do 31. 7. 2020.
 • Pozastavení EET, a to až do doby tří měsíců po skončení nouzového stavu. 
 • Prominutí pokuty za pozdní podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob do 1. 8. 2020.
 • Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kdy daňový subjekt individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení nebo o posečkání daně a prokáže adekvátní důvody související s koronavirem. Zároveň je schváleno i plošné promíjení souvisejícího správního poplatku.
 • Prominutí pokuty za pozdě podané přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, což se vztahuje na všechna daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. března do 31. července 2020. V souvislosti s momentální situací se také jedná o  kompletním zrušení daně z nabytí nemovitostí. 

Kompenzační bonus

 • Kompenzační bonus je určen pro OSVČ postižené krizovými opatřeními.
 • Poskytován je výši 500 Kč / každý kalendářní den stanoveného ("bonusového") období, t.j. od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020; Maximální výše je tedy 25 000 Kč / celé bonusové období.
 • Existuje zde několik omezujících podmínek, například pro některé OSVČ s vedlejší činností.
 • Podpora se žádá formulářem zveřejněným Finanční správou. Součástí žádosti je čestné prohlášení potvrzující, že samostatnou výdělečnou činnost nebylo možné zcela nebo z části vykonávat v důsledku krizových opatření nebo ohrožení zdraví. 
 • Podání žádosti je možné až do konce června 2020.

Odpuštění záloh OSVČ na důchodové a zdravotní pojištění

 • Vláda rozhodla o šestiměsíčních prázdninách v placení zdravotního a sociálního pojistného pro OSVČ, které mají příjem pouze z podnikání. Živnostníci a podni-katelé z řad OSVČ tak nemusejí v období března až srpna 2020 platit měsíční zálohy na pojistné. Následně ve vyúčtování za rok 2020 bude jejich odvod snížen o těchto šest měsíců, a to o částku ve výši minimálních pojistných. OSVČ za těchto 6 měsíců ušetří 29 376 Kč, tedy šestinásobek minimálního pojistného (4 896 Kč).
 • V praxi to znamená, že odpuštění se nevztahuje na minimální výši záloh, pojištění nad tuto částku bude povinnost odvést.

Finanční příspěvek pro OSVČ - ošetřovné

 • Určeno pro OSVČ, které zajišťují péči o dítě (6 - 13 let) za podmínky, že ošetřovné již nečerpá druhý člen rodiny, tato skutečnost se musí doložit. Státní podpora je v tomto ohledu 424 Kč za den (tj. cca 14 000 Kč za měsíc).
 • Do 30. 4. 2020 je možné požádat o vyplacení ošetřovného za období od 12. 3. 2020 do 31. 3. 2020.  

ZAMĚSTNAVATELÉ A ZAMĚSTNANCI


Antivirus - program na ochranu zaměstnanosti
Program je určen na pomoc zaměstnancům a zaměstnavatelům, kteří byli přímo nebo nepřímo zasaženi mimořádnými vládními opatřeními. Podpora se dělí na režimy A a B, dle typu překážky v práci a související výší poskytované kompenzace. 

Režim A:

 • V případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku.
 • V případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec 100 % mzdy. 
 • Příspěvek je ve výši odpovídající 80 % vyplacené náhrady mzdy, a to včetně odvodů; jeho maximální měsíční výše činí 39 000,- Kč.

Režim B:

 • V případě nemožnosti vykonávat práci z důvodu mimořádných krizových opatření:
 1. Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu karantény nebo péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více), zaměstnanec má nárok na náhradu mzdy ve výši 100 %  průměrného výdělku.
 2. Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k podnikatelské činnosti, zaměstnanec má nárok na náhradu mzdy ve výši 80 %  průměrného výdělku.
 3. Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy, zaměstnanec má nárok na náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku.
 • Příspěvek je ve výši odpovídající 60 % vyplacené náhrady mzdy, a to včetně odvodů; jeho maximální měsíční výše činí 29 000,- Kč.

Od 6. 4. 2020 je možné žádat o příspěvky za období od 12. do 31. 3. 2020, přičemž zaměstnavatel žádá o refundaci mzdových náhrad prostřenictvím aplikace zveřejněné Úřadem Práce. 

Ošetřovné po celou dobu, kdy budou uzavřené školy a jiná dětská zařízení

 • Nárok na ošetřovné má zaměstnanec i po zákonem stanovených 9 dnech, přičemž nárok na něj mají také rodiče s dětmi do 13 let.
 • Rodiče v tomto ohledu dostanou 60 % redukovaného vyměřovacího základu po celou dobu, co budou školy nepřístupné (i zpětně).

Přejeme Vám hodně sil a energie v této náročné době. Neváhejte se na nás obrátit se souvisejícími dotazy nebo v případě potřeby asistence.